نام محله ها و حوزه ها ی خشک

محمود روزی پنج‌شنبه 14 اردیبهشت 1396 @ 16:35 چاپ

نام محله های روستا عبارتند از:

الف: 1-پشت اوو- سر اوو- سر کله کفتا ر--سر قلعه  -  -زیر قلعه  --پاین خرمنو   - سر قبرستو  -  -پیش کوه قلابرخونه  -  -مین ده  -  -تک باغ-   -مین

بیابو- پی کمر-  پی شهر( از جاههای بسیار مهم ده است چرا که حدود قبل از دهه شصت مردها جون در زمستان بر اثر برف و بارش و یخبندان نمی توانستند

کشت و کار کنند یا به اصطلاح کار بند بوده میآمدند در این مکان جمع میشدند واز هر دری سخنی میگفتند و آفتاب میگرفتند وپاها را راحت دراز میکردند و در کل

بازار گفت و شنود داغ بوده است و سپس چاشت را صرف بعد از ظهر نیز بهمانشکل- و تعداد جمعیت به حتی 50 نفر هم میرسید و اگر شخص بزرگی از آنجا

عبور میکرد همه جهت احترام از جا بلند میشدند و در تابستان هم این حکایت با  تعداد کمتر ادامه داشته است.) -سر چشمه-- سنگ سیاه -جیم خونه-.گنده اوو.

ب:خشک چندین راه ورودی دارد که بر اساس آنها حوزه ها را نام میبریم.

1-حد فاصل ورودی از طرف برکوک و حد فاصل ورودی از طرف بنخونیک:اسباد- استاد -حسن آباد-پشت حسن آباد- -علی آباد - پشت مندابا-پشته گچی-بشیرو-زنگچ-تگ زرد-تگ پنج من-تگ نظر کشته-دشت مندابا-تنگل برکوک-تنگل اسباد.

2-حد فاصل ورودی بنخونیک و حد فاصل ورودی از طرف بند آغول: مورنج-شمس آباد-پیش خال سفید-تگ سیاه-پشته زعفرزار-تگ گله واده- نی گوک-بند آغول-پشته کمر خنگ-قلندر کوه-تگ کوباز-تگ نمنمه-تگ رزک-تگ قله اله-چشمه پتوو-تگ خوبو-تگ آغال تگ زرد-پیش خال سفید-تگ لی مورنج-تگ سنگ اوو-.

3-حد فاصل ورودی بند آغول و ورودی از طرف کلاته بالا:شوراباد-پی نسو-تگ مهره-تگ گله چشمه-پشته سیه رگ -دشت خرکش-تگ دراز-آغال مقدری-حوض آخوند مدلی-لونو تگ همواره-تگ جابیوو-تگ خاکستری-قیصار-ترخی-کشمون جنگ سردار-پای گدار خوافی-گدار نرته-دشت عقیک-دختر آل و پسر آل-کلاته کریم-تگ آغالو-تگ قافله-عراقی-کن سوز-گوو خسب-چشمه شیری-رباط-لاخ پالون خر-تگ پابل کمر-تگ مزار-سر گدار روشک-تگ پیراجی-پشته زعفرزار-گدار کوکه-گوشه بند-تگ مهره-دهن تگ سرخ-تگ باغ.

4-حد فاصل ورودی کلاته بالا و ورودی از طرف برکوک:عقیک-پی کمر-پشت تنگل-جیجه کوکی-پی سر عقیک-تگ آغل سرخ-گدار بندو-تگ گور-گدار کشمش-تگ شور-پشته گل کن-گدار بریده-پشته تغ گرد-پشته گوو مرده-ته رگینه-کاشونک-تگ دروازه-ادامه دارد.


برچسب‌ها: محله، روستا
دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.