خشک و خشکسالی و گل گل آب روان

محمود روزی جمعه 15 اردیبهشت 1396 @ 23:03 چاپ

از قدیم و ندیم گفته اند ده ره اوو به بره دل مه ره خوو به بره.

خیلی بنا نداشتم که به این زودی  وارد مقولات فعلی ده وارد شوم اما متاسفانه اینقدر اوضاع وخیم هست که مجبور شدم نکاتی را یادآوری نمایم.

همانطوریکه میدانیم مدتهاست چرخه جهانی حول محور خشکسالی و کم آبی است و منطقه ما مزید بر علت است واگر آب را به درستی مدیریت

ننماییم به زودی اوضاع غمباری را شاهد خواهیم بود.

همولایتی های ما در بهاران و فصل باران چشم بر آسمان دارندکه کی ابری خواهد آمد و اشکی از برای نعمت الهی خواهد ریخت تا بلکه تخمی بپاشند و

بذری بدروند و سفره های زیر زمینی سیراب شوندو نا خودآگاه آن سرود زیبای  باز باران با ترانه با گهرهای فراوان ......... در ذهنم تداعی معانی میشود

اما افسوس و صد افسوس که در ده گوش کسی بدهکار حرف حسابی نیست.

در جای جای کوچه پسکوچه های ده لوله ها ترکیده و گل گل اوو روان است و هیچ کسی نیست تا جلوی هدر رفتن آب این در گرانمایه را بگیرد .

آخر چرا ؟چرا کسی به فکر نیست اگر آب نباشد آبادانی نیست  اگر آب نباشد عبادتی صحیح نیست ایمانی نمیماند.سرمایه ما حیف و میل میشود و

همه در خواب خرگوشی.جواب خدا و نسلهای آینده را که خواهد داد.چشمها را باید شست و جوری دیگری باید دید.


دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.