یادمان خشکیهایی که به تاریخ پیوسته اند

محمود روزی یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 @ 12:33 چاپ

بیا تا قدر همدیگر بدانیم  که تا ناگه زهمدیگر بمانیم

گهی خوشدل شوی از من که میرم  چرا مرده پرست و خصم جانیم

این فهرست توسط برادر ارجمند آقای علیجان وکیلی تهیه شده است،ایشان در حال حاضر  اجرای کلیه مراسم سوگواری در خشک  را بعهده دارندو همچنین برادر بزرگوارمان آقای امیر پور در بخشی دیگر این مهم را اجرا میکنند .این دو بزرگوار بر خلاف سابق بدون هیچ چشمداشتی در خدمت خلق خدا هستند.عمرشان جاوید باد. 

هر لحظه گرگ عجل بره ای میبرد           ببین که رمه چه آرام میچرد

شادروانان:

.

.

 سال 75

1-علیجان خوشدل 9/2/75

2-نور علی قنبری27/2/75

3-نور علی قربانی12/4/75

4-معصومه خشکی16/4/75

5-غلامحسن چوپان20/5/75

6-علیمدد شهابی22/7/75

7-والده علی قنبری25/7/75

8-زبیده گندمی29/7/75

9-ریحان حاضری30/7/75

10-فاطمه بیکی30/9/75

11-شمسا کماچی15/10/75

12-عباس کهنه کار23/10/75

13-حسین رضا لاکی1/11/75

14-زوجه علیجان زاده14/12/75

سال 76

1-علیمدد زمانی15/1/

سال 78

1--محمد حسین روحی1

2--محمد علی دلکش13/2/78

3--غلامحسن براتی18/2/78

4-میرزا علی اکبر نداف20/2/78

5-محمد حسین غلامی5/6/78

6-فاطمه جهانبخش14/7/78

7-محمد حسین فاطمی نیا7/9/78

8-زوجه محمد حسین مددی25/9/78

9-رضا هیزمی18/10/78

10-گلچهره رحمانی7/12/78

سال79

1-غلامرضا پاک12/3

2-محمد ولی شبگرد14/4

3-زوجه غلامرضا رنگی30/4

4-علیخان حاضری2/5

5-محمد علی جهاندار11/6

6-محمد جانی18/6

7-علیرضا عبدی27/7

8-زوجه عباس جهانبخش30/7

9-والده دلخواه25/8

10-غلامرضا رنگی26/8

11-غلامحسین دادی28/8

12-امیر مرتضوی5/10

13-غلامحسین نیاری3/11

14-والده علیجان حاضری15/12

15-علی عبداللهی23/12

سال80

1-مصیب فیروزی20/1

2-زوجه میرزا نداف25/1

3-خاتون شیری21/4

4-علی جلالی پور10/5

5-فاطمه عباسی13/5

6-میلاد اکبری28/5

7-عیسی جانی4/7

8-والده خوشی10/7

9-علیجان زاده16/7

10-والده عبدالحسین غمین1/10

11-کبری ترابی7/11

12-نوروز فدایی20/11

13-عذرا بیلزن14/12

سال81

1-حمیده براتی14/1

2-علیرضا کوچکقد3/2

3-محمد گندمی23/2

4-نوروز مرادی12/4

5-والده کیانوش10/5

6-محمد خرمی20/6

7-معصومه نوروزی20/7

8-حسین حاجی پور10/9

9-عیسی عبداللهی16/9

10-محمد حسین پری صبری3/10

11-جانعلی جهانی16/10

12-رقیه آزاد22/10

13-رمضان رنگی30/11

14-والده رشید لطفی28/11

15-زوجه میر علی میر گل3/12

سال82

1-مراد علی جوانفکر19/1

2-غلامعلی شادی15/5

3-واله عبدالحسین ببری22/6

4-عبدالحسین پورخشک18/7

5-محمد حسن مصباحی19/7

6-والده مصطفی تمیزی24/7

7-غلام واحدی26/7

8-رضا حاجی پور25/8

9-والده علی تالی25/9

10-والده عبدالحسین فروردین12/10

11-پرویز جانگداز13/10

12-محمد علی پاک20/10

13-والده حسن شفیعی24/10

14-والده حسین مجیدی16/11

15-گلعذار مصباحی11/12

16-غلامرضا آریانا23/12

17-حسین دری24/12

18-محمد علی شرمی29/12

سال83

1-علیخان مرتضوی25/1

2-حسینعلی وکیلی18/3

3-غلامحسین مالکی15/5

4-محمد علی زیدی26/5

5-حسن اکبری27/7

6-محمد حسین فرخی5/9

7-رحیم شبگرد11/9

8-والده عباسعلی اکبری12/10

9-والده غلام صحراگرد30/10

10-والده علیرضا کوچکقد6/11

11-موسی آزاد24/11

12-ماه جان دادی4/12

13-محمد جانی4/12

14-ماهگل جوان26/12

15-عباسعلی جمالزاده27/12

سال84

1-نعمت زارع24/1

2-زوجه شاه علی جگری2/6

3-فرزاد قنبری27/6

4-والده علیخان علفی27/7

5-سکینه نوروزی1/8

6-والده غلامرضا چوپان9/8

7-والده علیرضا خوشدل12/8

8-جانمحمد لاکی24/8

9-والده پدرام15/10

10-والده نزار وکیلی1/11

11-والده نورعلی قربانی9/11

12-عبدالحسین خشکی نژاد13/11

 13-والده معصومه هیزمی14/11

سال85

1-والده شهربانو دوستی4/1

2-نوروز دادی21/1

3-والده نیاز قلی پور26/1

4-علیرضا قلی پور19/2

5-فاطمه خشکی(اسدالله)19/3

6-میر علی اعتمادی29/4

7-جانمحمد جهانبخش29/5

8-والده توانا17/6

9-گلندام صادقی8/8

10-واله غلام شکربار9/9

11-محمد حسین مرادی25/9

12-صنم خاکی25/10

13-والده محمد علی عبدی13/11

14-محمد یوسف مقیدی28/11

15-والده علی جوان3/12

16-عیسی آزاد14/12

17-غلامحسین وحیدنیا15/12

18-والده عبدالحسین چوبی25/12

سال86

1-نوروز زیدی8/1

2-مراد علی جمعه خشک4/3

3-محمد خاکی17/3

4-رقیه دادی13/4

5-محمد حسن پاک27/4

6-والده خوشبخت26/8

7-حاجی حسین مجیدی27/8

8-ایمان رخشانی مقدم1/9

9-والده محمد حسن پاک29/10

10-پری علفی3/11

سال87

1-غلامحسین راستگو15/1

2-والده علیرضا داوودی9/2

3-محمد علیزاده29/3

4-تهمینه مصباحی16/4

5-والده محمد جانگداز30/4

6-ذوالفقار اسماعیلی8/5

7-حاج حیدر جعفری9/5

8-علی اکبری7/6

9-گلثوم جوانفکر7/6

10-رقیه اکبری7/6

11-والده رحمت اکبری20/7

12-علیجان طوبی4/8

13-حمیده جوانی22/8

14-حمیده رنگی8/9

15-محمد علی شبانی18/9

16-والده گلشاد فیروزی1/10

17-عباسعلی شادی10/10

18-والده علیقربان خوشدل15/10

19-حسن رحمانی18/10

20-والده کماچعلی جویداد26/10

21-محمد حسین نیاری2/11

22-والده حقداد مالکی4/12

23-زوجه علی بیوه13/12

24-نوروز علی لطفی14/12

25-معین فدایی29/12

سال88

1-موسی خاصه13/1

2-عبدالعلی قلی پور14/1

3-مهره دادی24/1

4-فاطمه حیدری20/1

5-صفورا زیدی26/1

6-محمد افروزی30/1

7-غلامعلی قنبری11/2

8-والده علی میری23/3

9-حسینعلی جلالی پور27/3

10-والده حسن جوان28/3

11-محسن افروزی19/4

12-حسن نوروزی15/5

13-مهدی اکبری5/6

14-محمد حسین نگاری11/6

15-علی مقبولی20/7

16-خاتون گندمی2/9

17-علی محمد قلی پور 10/10

18-علیجان قلی پور3/12

سال 89

1-محمد خان دلخواه22/1

2-شرف شمسی13/2

3-والده نیاز مرادی15/2

4-رضا برگی23/3

5-والده علیجان طوبی3/5

6-محمد روزی13/5

7-والده علی روحی13/5

8-رمضان معیدیان14/5

9-درحان شاخی1/9

10-والده علی لاکی10/9

11-عبدالحسین افروزی17/9

12حسینعلی تمیزی19/9

13-درحان بذرافشان27/9

14-والده نیاز حوان30/9

15-علیقربان علیدوست28/10

16-فاطمه خرابی1/11

17-ذوالفقار محمد پور4/11

18-عبدالله پاک21/11

19-نظر الهی9/12

20-غلامحسین محمد پور25/12

سال90

1-حسن مرادی23/3

2-خدیحه علیزاده1/4

3-علیقربان دوستی24/5

4-قاسم خوشبین28/6

5-محمد علی قلی پور5/8

6-حسن جوانفکر12/8

7-علی واحدی24/9

8-گلجان نیاری25/9

9-محمد مرتضوی3/10

10-گلشاد رحمانی4/10

11-والده علیقربان خرمی25/10

12-والده محمد ولی نگاری5/11

13-علیمراد عظیمی18/11

14-محمد میری20/11

15-علی خرابی26/11

16-علیمراد زارعپور28/11

سال91

1-فاطمه نیاری11/1

2-علیقربان فروردین15/1

3-غلامحسین پریحو10/2

4-والده محمد علی یکه6/4

5-فاطمه غمین9/4

6-حسین رضایی10/5

7-والده علی حهانی17/7

8-علی پیره27/7

9-افشین روزی5/8

10-علی نیاری9/8

11-حسین مزدور4/9

12-علیجمعه مرادی4/9

13-سارا فروردین5/11

14-کریم رحمانی9/11

سال92

1-محمد علی دادی18/1

2-فاطمه شکربار19/1

3-والده سلیمان نیاری15/2

4-اسماعیل میری27/2

5-والده نوروز وکیلی5/4

6-فاطمه قاسمی23/4

7-محمد علی علفی8/5

8-والده حمیده روزی24/5

9-والده خدیحه مختاری5/7

10-.الده علیجان وکیلی11/8

11-حاجی عبدی28/9

12-معصومه نیاری30/9

13-محمد حسین نمازی20/10

14-والده شمس الدین بیکی12/10

15-والده عبدالحسین امیری7/11

16خیری برزگری17/11

17-مراد علیزاده18/12

18-مختار مجیدی19/12

سال93

1-دانیال عبداللهی5/1

2-برات الله درخشی11/1

3-فاطمه درخشی23/2

4-محمد ولی رنگی31/2

5-زبیده لاکی2/4

6-خسرو عبداللهی4/4

7-قربان نمازی13/4

8-علی محمد مهدویان26/4

9-علیقربان لطفی22/5

10غلامعلی غمین25/5

11-زرگل ترابی25/6

12-عبدالعلی میری3/7

13-کربلایی رقیه4/7

14-نظر آزاد5/7

15-مهدی داوری15/7

16-حسن خانی6/8

17-والده حسین دلکش

18-گاشاد قاسمی17/8

19-والده هادی برگی23/8

20-سودابه عبداللهی21/9

21-زوجه محمد خانی14/10

22-محمد خانی5/11

23-علیمحمد شهابی6/11

24-پرویز خاوری7/11

25-سیمین نادی10/11

26-رمضان پاک8/12

27-والده حاجیقربان نظری13/12

سال94

1-محمد علی تنهایی2/1

2-والده مرتضی جگری5/3

3-اکبر راستگو24/3

4-فرخ صادقی25/3

5-علیجان بیلزن1/4

6-عاطفه بصیری زاده16/4

7-والده علی روزی(خاتون قنبری)16/4

8-والده ذوالفقار نیاری25/4

9-حسین حیدری7/6

10-حسینعلی الهی17/6

11-علیقربان فتوحی8/8

12-نظر کنارجو16/8

13-والده نورعلی لطفی30/8

14-صادق جلیلی پور20/9

15-والده پرویز خاوری28/9

16-والده ابراهیم خاصه20/10

17-والده الیاس عبداللهی22/11

18-والده خشکی نزاد12/12

سال95

1-محمد ولی مشمول25/2

2-علیرضا لاکی29/2

3-شاهعلی جگری30/2

4-زوجه موسی شبگرد2/3

5-والده علی جوانفکر7/3

6-محمد علی محمدی17/3

7-والده نظر قلی زاده11/4

8-والده صدیقه یعقوبی12/4

9-گلاب دری(والده علی مرادی)20/4

10-رحیم حاجی غفار(اندامی)21/4

11-عبدالحسین تمیزی21/5/

12-؟


برچسب‌ها: شادروانان، یادمان
دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.